رتبه بندی فارکس کپی

در این صفحه می توانید فعالیت معامله گران انتخاب شده ("حرفه ای ها") را که موافقت کرده اند در این سیستم شرکت کنند را ببینید و مجوز خود را برای کپی کردن معاملات خود به آنها ارایه کنید، محاسبات رأی هایی که شما می بینید بر اساس این است که چگونه به طور موثر هر سپرده برای رسیدن به سود فعلی استفاده می شود.

BalanceProfitTraded lost
‎NGN ۳۷٬۶۹۸٫۰۱‎NGN ۲٬۶۹۸٫۰۱۰٫۲
‎$۳۹٬۱۹۴٫۰۲‎$۱٬۴۴۲٫۲۰۲۰٫۳
‎$۲۲٬۱۶۱٫۳۵‎$۱٬۳۵۲٫۲۴۴۶۰٫۲۷
‎$۳٬۰۶۱٫۰۳‎$۳۶۳٫۸۸۴۰٫۱۲
‎$۱٬۲۹۸٫۲۹‎$۳۱۸٫۱۶۲٫۵۶
‎$۰٫۰۰‎$۱۳۹٫۰۳۲٫۹۷
‎$۱٬۷۵۲٫۱۹‎$۱۲۶٫۱۶۴۰٫۶۵
‎$۱۰٬۰۷۱٫۰۰‎$۷۱٫۰۰۲٫۵
‎€۱۱۵٫۵۴‎€۱۷٫۱۴۵٫۶
‎$۳۷۳٫۴۳‎$۱۵٫۶۴۰٫۸۳
‎$۱۹٫۹۹‎$۱۴٫۷۵۰٫۴۴
‎$۱۶٬۷۶۶٫۴۰‎$۶٫۷۹۱٫۱۵
‎$۳۵٬۷۹۲٫۳۷‎$۰٫۰۰۰
‎€۳۰٬۲۷۹٫۸۸‎€۰٫۰۰۰
‎$۳۳٬۵۱۶٫۳۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۲٬۰۶۹٫۵۲‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۲٬۲۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۲٬۱۶۷٫۵۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۹۶٫۰۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۴٫۴۲‎$۰٫۰۰۰
‎$۷۹٫۹۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۵۱٫۱۰‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۴٫۱۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۹۸۲٫۱۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۷۱۹٫۲۷‎$۰٫۰۰۰
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next